Neo Pentan

Cho các phản ứng hóa học sau:
(a) BaCl2 + H2SO4 →
(b) Ba(OH)2 + Na2SO4 →
(c) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 →
(d) Ba(OH)2 + H2SO4 →
Số phản ứng có phương trình ion thu gọn Ba2+ + SO42- → BaSO4 là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời