Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Khí NO2, SO2 gây ra hiện tượng mưa axít.
(b) Khí CH4, CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
(c) Ozon trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.
(d) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin.
(e) Có thể bảo quản thực phẩm an toàn bằng fomon.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời