Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, nitơ trơ về mặt hóa học do liên kết trong phân tử nitơ là liên kết ba bền vững.
(b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 thu được chất rắn là Cu.
(c) Dung dịch hỗn hợp gồm HCl và KNO3 hòa tan được bột đồng.
(d) Dung dịch NH3 có thể làm qùy tím chuyển thành màu đỏ.
(e) Để làm khô khí, người ta cho khí amoniac sinh ra đi qua một bình đựng vôi sống CaO.
(g) Trong hợp chất HNO3, nitơ có số oxi hoá là +5.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời