Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, phenylamoni clorua là chất rắn và tan tốt trong nước.
(b) Hiđro hóa hoàn toàn các chất béo lỏng (xúc tác Ni, t°), thu được các chất béo rắn.
(c) Dung dịch các amin đều đổi màu quỳ tím sang xanh.
(d) Trong phản ứng lưu hóa cao su, các nguyên tử lưu huỳnh phá vỡ các liên kết C=C.
(e) Vinyl axetat và metyl acrylat là đồng phân cấu tạo của nhau.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

Linh1422chi trả lời