Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Ở nhiệt độ cao, kim loại nhôm khử được Fe2O3.
(b) Điện phân nóng chảy Al2O3, thu được kim loại Al ở anot.
(c) Nhỏ dung dịch HCl vào CaCO3, thu được khí CO2.
(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được kết tủa.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời