Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp, axeton và phenol được điều chế từ cumen.
(b) Các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng màu biure.
(c) Dung dịch axit axetic tác dụng với CaCO3.
(d) Dung dịch phenol trong nước làm quì tím hóa đỏ.
(e) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
Số phát biểu luôn đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời