Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit.
(b) Cao su lưu hóa có khả năng chống mài mòn tốt hơn cao su thiên nhiên.
(c) Chất béo là thành phần chính của dầu thực vật và mỡ động vật.
(d) Cao su buna được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời