Neo Pentan

Cho cặp dung dịch sau:
(a) H3PO4 và AgNO3. (b) NH4NO3 và KOH.
(c) Na2SO4 và MgCl2. (d) AgNO3 và Fe(NO3)2.
(e) Fe(NO3)2 và HCl.  (g) NaOH và RbCl.
Số cặp dung dịch khi trộn với nhau có xảy ra phản ứng là:

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

Neo Pentan bình luận