Neo Pentan

Cho dãy các chất: Al, Cl2, NaOH, Na2S, Cu, HCl, NH3, NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 8.       B. 10.       C. 7.       D. 9.

Neo Pentan chọn trả lời