Neo Pentan

Cho dãy các chất: Phenyl axetat, metyl axetat, anlyl axetat, tripanmitin, etyl fomat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra ancol là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời