Neo Pentan

Cho dãy gồm các chất sau: etilen, acrilonitrin, stiren, caprolactam, etilenglicol. Số chất trong dãy tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. 2.          B. 3.          C. 5.          D. 4.

Tran Yen trả lời