Neo Pentan

Cho dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X chứa H2SO4, MgSO4 và Al2(SO4)3. Phản ứng được biểu thị theo sơ đồ sau:

Nếu đem cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 64,20 gam.            B. 61,92 gam.

C. 58,32 gam.            D. 67,80 gam.

phạm bình trả lời