Neo Pentan

Cho dung dịch HCl 1M vào dung dịch lysin đến khi phản ứng kết thúc cần tối đa 100 ml. Khối lượng muối thu được là

A. 10,95 gam.       B. 18,25 gam.       C. 11,15 gam.         D. 12,55 gam.

Neo Pentan chọn trả lời