Neo Pentan

Cho Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 loãng và NaNO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, chất rắn Y, hỗn hợp khí gồm NO và H2. Muối có mặt trong dung dịch X là

A. NaNO3 và FeSO4.

B. Na2SO4 và Fe(NO3)2.

C. Na2SO4, FeSO4 và Fe(NO3)3.

D. Na2SO4 và FeSO4.

Neo Pentan chọn trả lời