Ly lê nguyễn

Cho hơi nước đi qua than nung đồ thu được m gam hỗn hợp khi X gồm CO, CO2, H2. Dẫn toàn bộ X đi qua bình đựng lượng dư hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng bình đựng chất rắn giảm a gam. Biết m = 1,1625a. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong X

Neo Pentan chọn trả lời