nguyễn ngọc hà như

Cho hỗn hợp A gồm 3 hidrocacbon: ankan, ankin và anken. Đốt cháy hoàn toàn 2,912 lít (đktc) hỗn hợp A, sau phản ứng cho hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch KOH dư thấy bình 1 tăng 3,6 gam và bình 2 tăng 10,56 gam. Biết trong A thể tích ankin gấp 3 lần thể tích ankan.

a. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp A.

b. Xác định công thức phân tử của 3 hidrocacbon, biết trong hỗn hợp A có 2 hidrocacbon có số nguyên tử cacbon bằng nhau và bằng 2 lần số nguyên tử cacbon của hidrocacbon còn lại

Neo Pentan chọn trả lời