Neo Pentan

Cho hỗn hợp bột hai kim loại Zn, Ag vào dung dịch CuCl2 sau một thời gian thu được hỗn hợp kim loại X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. Trong Y chứa muối nào sau đây?

A. CuCl2.       B. ZnCl2.

C. AgCl và ZnCl2.       D. ZnCl2 và CuCl2.

Neo Pentan chọn trả lời