Neo Pentan

Cho hỗn hợp E gồm amin X, axit Y, peptit Z (tất cả đều mạch hở). Biết 0,6 mol hỗn hợp E cỏ khả năng phản ứng cộng với tối đa 0,32 mol Br2. Mặt khác 0,6 mol hỗn hợp E phàn ứng vừa đủ với 1,4 mol HCl hoặc 1,2 mol NaOH. Nếu đốt cháy 0.6 mol hỗn hợp E trong oxi vừa đủ. dẫn toàn bộ hỗn hợp khi và hơi thu được cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 163,56 gam. Biét các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 424.      B. 434.      C. 412.      D. 450.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời