Diệu Hàm

Cho hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, mạch hở X và Y (X có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 0,99 mol O2. Thủy phân hoàn toàn m gam E cần dùng 150 ml dung dịch KOH 1M; sau phản ứng thu được một ancol và 17,58 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,54 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

A. 37,31%.      B. 36,96%.      C. 57,25%.      D. 48,92%.

Neo Pentan chọn trả lời