Neo Pentan

Cho hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X gồm hai kim loại. Các kim loại trong X là

A. Ag và Fe.        B. Fe và Cu.

C. Al và Ag.       D. Ag và Cu.

Neo Pentan chọn trả lời