Neo Pentan

Cho hỗn hợp gồm có 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được kim loại có khối lượng là 1,84 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là

A. 0,04M.          B. 0,20M.          C. 0,08M.          D. 0,10M.

Neo Pentan chọn trả lời