Neo Pentan

Cho hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 (a mol) thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào bình, thấy thoát ra khí CO2 (đo ở đktc) được mô tả theo bảng biểu sau đây:

Thể tích dung dịch HCl (ml)…… 250………. 500
Thể tích khí CO2 (lit)…………… 1,12……… 26,88a
Giá trị của m là

A. 39,4 gam.       B. 49,25 gam.       C. 11,28 gam.       D. 9,85 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời