Đại

Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 vào bình kín (dung tích không đổi, có chứa sẵn chất xúc tác thích hợp). Sau khi nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Đưa Y về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất trong bình giảm a% so với áp suất ban đầu. Đốt cháy hoàn toàn Y trong lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp Z (gồm khí và hơi) có tỉ khối so với X là 15/7. Biết hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là 21% (tính theo H2). Giá trị của a là:

A. 11,20         B. 10,20         C. 12,60     D. 9,80

ngochoa108 đã trả lời