Neo Pentan

Cho hỗn hợp m gam gồm Mg, Fe (có tỉ lệ mol 1 : 2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2. Giá trị m là

A. 13,6.       B. 5,6.       C. 10,4.       D. 8.

Neo Pentan chọn trả lời