Neo Pentan

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,2 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Giá trị của a là

A. 0,75.       B. 0,60.       C. 0,50.       D. 0,30.

Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

A. 24,32%.         B. 75,68%.

C. 72,16%.         D. 27,83%.

Neo Pentan sửa câu hỏi