Neo Pentan

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch chứa AgNO3 dư, sau phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Thành phần cation trong Z gồm:

A. Fe3+, Cu2+, Ag+.       B. Fe2+, Cu2+, Fe3+.

C. Fe2+, Cu2+, Ag+.       D. Fe2+, Fe3+, Ag+.

Neo Pentan chọn trả lời