nguyen thi ngoc anh

Cho hỗn hợp X gồm: Na, Al2O3, Fe, Fe3O4, Cu và Ag vào một luợng nước dư, khi phản ứng kết thúc, cho tiếp lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng vào. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời