Bùi Nguyễn Khánh Linh

Cho khí C2H2 vào bình kín có than hoạt tính nung nóng làm xúc tác, giả sử chỉ có một phản ứng tạo thành benzen. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí, trong đó sản phẩm chiếm 50% thể tích. Hiệu suất phản ứng là

A. 25%.       B. 50%.      C. 75%.      D. 90%.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời