hbtphamvu

Cho lượng dư Na vào 100 gam dung dịch HCl 14,6%. Phản ứng thu được V lit khí đktc. Tính V

Neo Pentan đã chọn câu trả lời