Neo Pentan

Cho m gam Al tác dụng với V ml dung dịch H2SO4 1M và HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của kết tủa vào số mol Ba(OH)2 như sau:

 

Giá trị của y gần nhất với

A. 93          B. 70          C. 58          D. 46,5

Neo Pentan đã chọn câu trả lời