van toan

Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,1M; Cu(NO3)2 0,1M; Fe(NO3)3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch X và khí NO (duy nhất). Giá trị m và khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X lần lượt là:

A. 20 gam và 55,7 gam

B. 25,8 gam và 78,5 gam

C. 20 gam và 78,5 gam

D. 25,8 gam và 55,7 gam

Neo Pentan đã chọn câu trả lời