159753

Cho m gam hỗn hợp A (etanol, phenol) tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Nếu cho 0,5m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì dùng hết 100ml. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính m

159753 trả lời