Tuan Dat

Cho m gam hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit X và chất béo Y (X, Y đều no, mạch hở; tỉ lệ mol X : Y = 2 : 3) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được 39,1 gam hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn m gam E cần vừa đủ 3,135 mol O2; thu được 2,23 mol CO2 và 2,15 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong
E có giá trị gần nhất với?

A. 7,22.         B. 10,14.         C. 9,88.         D. 5,71.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời