hoanguyen

Cho m gam hỗn hợp (H) gồm ba este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ) tác dụng tối đa với dung dịch NaOH, thu được a gam hỗn hợp E chứa hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và m + 5,44 gam hỗn hợp T chỉ chứa hai muối. Cho a gam E vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,88 gam. Nếu đốt cháy toàn bộ T thì thu được 14,84 gam Na2CO3 và 32,56 gam CO2. Phần trăm khối lượng của Z có giá trị gần nhất với:

A. 68%         B. 66%         C. 57%          D. 69%

toandiep536@gmail.com trả lời