Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Cu tác dụng với oxi, thu được 1,2m gam hỗn hợp gồm các kim loại và oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư, thì có 2 mol HNO3 đã phản ứng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 40.       B. 24.       C. 48.        D. 36.

Neo Pentan chọn trả lời