Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al2O3, Na, 0,04 mol Ba vào nước dư, sau khi các phản – xảy ra hoàn toàn thì thu được 1,568 lít khí H2 và 0,375m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 22,4.       B. 11,5.       C. 14.       D. 20,3.

Dũng đã trả lời