Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Cũng cho m gam hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a, b là

A. 9m = 20a – 11b         B. 3m = 22b – 19a.

C. 3m = 11b – 10a.         D. 8m = 19a – 11b.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời