Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1,5M; thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 54,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Giá trị của m là

A. 41,2.       B. 46,4.       C. 44,8.       D. 32,2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời