Lam2732004

Cho m(g) một kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư thu được lượng Cu có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của kim loại đem phản ứng là 0,24g. Mặt khác nếu cho m(g) kim loại trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thì thu được lượng Ag có khối lượng lớn hơn khối lượng của kim loại đem phản ứng là 0,52g. Xác định kim loại.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời