Duy Vũ Chemistry

Cho m(gam) hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,032 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m’(gam) muối sunfat khan. Mặt khác nếu cho m(gam) hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) ở 1,1atm, 27,3°C và thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z, rồi đun nóng đến khối lượng không đổi thu được 32,0 gam chất rắn. Tìm m’.

Duy Vũ Chemistry đã trả lời