Neo Pentan

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 300 ml dung dịch Y gồm HCl 0,2M và CuCl2 0,2M. Kết thúc các phản ứng, thu được V lít khí và 2,94 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 1,792.       B. 1,12.       C. 1,344.       D. 0,896.

Vinhhh đã trả lời