Neo Pentan

Cho sơ đồ chuyển hoá:

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của kim loại M. Biết M chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. M là kim loại màu trắng hơi xám, có tính nhiễm từ.

B. X là thành phần chính trong quặng hematit.

C. Cho M tác dụng với dung dịch của chất Y tạo ra chất Z.

D. Chất Y chỉ có tính oxi hoá.

Neo Pentan chọn trả lời