dũng

Cho sơ đồ phản ứng sau:

X + NaOH → Y + Z

Y + H2SO4 + Z → T + Na2SO4

T + H2SO4 → U + Z

Chất X và T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là :

A. Zn(OH)2, ZnSO4

B. Al2O3, Al(OH)3

C. Al(OH)3, Al2(SO4)3

D. Al2(SO4)3, NaAlO2

Neo Pentan chọn trả lời