Neo Pentan

Cho sơ đồ phản ứng sau: Axit glutamic + C2H5OH (1 : 1, xúc tác HCl, t°) → X; X + C3H7OH (1 : 1, xúc tác HCl, t°) → Y. Biết X, Y là các hợp chất hữu cơ. Cho các nhận định sau:
(a) X có cấu trúc mạch không phân nhánh.
(b) X tác dụng tối đa với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 3.
(c) Y có công thức phân tử là C10H19O4N.
(d) Tổng số đồng phân cấu tạo của Y là 2.
Số nhận định đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời