Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch Y chứa Al2(SO4)3 xM và H2SO4 0,4M đến khi thu được kết tủa lớn nhất thì đã dùng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Giá trị của x là.

A. 0,3            B. 0,2            C. 0,4            D. 0,1

Neo Pentan đã chọn câu trả lời