Phùng Hà Châu

Cho từ từ dung dịch chứa 0,31 mol HCl vào dung dịch chứa 0,21 mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện m gam kết tủa. Gía trị của V và m lần lượt là:

A. 2,24 và 11.

B. 1,12 và 5.

C. 3,36 và 10.

D. 2,24 và 5.

Neo Pentan chọn trả lời