Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch chất X, thấy tạo thành kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan hết. Chất X là

A. AlCl3.       B. AgNO3.       C. NaOH.       D. KAlO2.

Neo Pentan chọn trả lời