Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch NaOH vào V ml dung dịch chứa HCl 1M và AlCl3 xM thu được đồ thị biểu diễn sau:

Giá trị x là?

A.0,75M          B.0,60M          C.1,00M          D.1,25M

Neo Pentan chọn trả lời