Hoàng Yến

Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch ZnSO4 5%, thêm từng giọt dung dịch NaOH 1M đến khi tạo thành kết tủa. Chia Zn(OH)2 thu được vào 3 ống nghiệm, hòa tan kết tủa này trong dung dịch NaOH 1M, HCl 1M, NH4OH đặc

Quan sát hiện tượng và giải thích. Từ đó rút ra kết luận về tính chất của Zn(OH)2

Neo Pentan chọn trả lời