Trần Quang Nam

Chuẩn độ 20ml dung dịch CH3COOH 0,1N bằng dung dịch NaOH 0,1N. Nếu phép chuẩn độ mắc sai số +-1%, thì khi kết thúc chuẩn độ pH của dung dịch bằng bao nhiêu? Biết pKa của CH3COOH = 4,76.

Trần Quang Nam đã hỏi